empty
  Vereniging
beperkte rechtsbevoegdheid    
Vereniging
volledige rechtsbevoegdheid    
Stichting                      
Oprichting                 Naar keuze bij
onderhandse akte of
mondelinge afspraak.
Notariële akte. Notariële akte.
Doel Niet in strijd met
openbare orde, goede
zeden of de wet.
Verbod op verdeling van
winst onder leden.
Niet in strijd met openbare orde,
goede zeden of de wet.Verbod
op verdeling van winst onder
leden.
Niet in strijd met
openbare orde,
goede zeden of de
wet. Verbod op
uitkering aan oprichters
of bestuurders.
Inschrijving KvK
(Kamer van Koophandel)    
Aan te bevelen,
maar niet verplicht.
Verplicht. Verplicht.
Aansprakelijkheid Wel hoofdelijke
aansprakelijkheid van
bestuurders naast de
vereniging.
Na inschrijving in het
handelsregister is
aansprakelijkheid
beperkt.
Geen hoofdelijke
aansprakelijkheid van
bestuurders.
Geen hoofdelijke
aansprakelijkheid van
bestuurders.
Statuten Wettelijke bepalingen
zijn van toepassing,
voor zover daarvan niet
overeenkomstig de wet
is afgeweken.
Naam en vestigingsplaats.

Doel.

Verplichtingen van
leden.

Wijze van bijeenroepen
algemene vergadering.

Wijze benoemingen
ontslag van
bestuurders.

Bestemming batig saldo
in geval van ontbinding.

Doel.

Wijze benoeming en
ontslag van
bestuurders.

Bestemming batig
saldo in geval van
ontbinding.

Leden Ja. Ja. Nee, verboden.
Interne organisatie Algemene ledenvergadering
verplicht en bestuur verplicht.
Eventueel andere organen.

Algemene ledenvergadering
verplicht en bestuur verplicht.
Eventueel andere organen.

Bestuur verplicht.
Eventueel andere
organen.
Bevoegdheden

Beperkte rechtsbevoegdheid;
kan geen registergoederen
in eigendom verkrijgen
en geen erfgenaam zijn.

Wel volledige rechtsbevoegdheid.
Mits uit statuten zulks voorvloeit
kan zij registergoederen in
eigendom verkrijgen.

Volledige rechtsbevoegdheid.
Mits uit statuten zulks voorvloeit
kan zij registergoederen in
eigendom verkrijgen.
Statutenwijziging Indien er statuten zijn:
door besluit algemene
vergadering.
Door besluit algemene
ledenvergadering.
Alleen indien statuten dit mogelijk
maken door besluit van het bestuur
of door een besluit van de Rechtbank.
Ontbinding en
opheffing
Door besluit van de algemene
vergadering, bij intreden van
een bepaalde in de statuten
vastgelegde gebeurtenis, bij
faillietverklaring, door het
geheel ontbreken van leden
of door de rechter.
Door besluit van de algemene
vergadering. Ook als er geen
leden meer zijn of als de
vereniging (bij faillissement)
niet meer aan haar verplichtingen
kan voldoen.
Door besluit van het bestuur of op
vordering van het Openbaar
Ministerie, door de rechter.
Vermogen na
ontbinding
Vermogen dient te worden
vereffend zoveel mogelijk
overeenkomstig de statuten.
 Vermogen dient te worden
vereffend zoveel mogelijk
overeenkomstig de statuten.
Vermogen dient te worden
vereffend zoveel mogelijk
overeenkomstig de statuten.
Belastingen Zal meestal geen onderneming
drijven. Valt dan niet onder de
vennootschaps-belasting,
omzetbelasting en meestal
ook geen andere fiscale
regelingen.
 
Kan wel een onderneming
drijven.

Eventueel vennoot-schaps
belasting, omzet-belasting
en afdracht sociale premies.

Kan wel een onderneming
drijven.Eventueel vennoot-schaps
belasting, omzet-belasting
en afdracht sociale premies.
Erven / legaten /
schenkingen
Kan niet erven,
maar wel schenkingen
en legaten ontvangen.
 
Kan wel erven. Kan daarnaast
ook legaten / schenkingen
ontvangen.

Algemeen Nut Beogende
Instellingen (ANBI) zijn in
beginsel geheel vrijgesteld van
erf- en schenkbelasting.

Kan wel erven. Kan daarnaast
ook legaten / schenkingen
ontvangen.

Algemeen Nut Beogende
Instellingen (ANBI) zijn in
beginsel geheel vrijgesteld
van erf- en schenkbelasting.