empty

Schepen

Artikel 8.1 van het Burgerlijk Wetboek omschrijft drijven als een essentieel kenmerk van een schip. Het begrip drijven is een ruimer begrip dan varen, aangezien daarvoor menselijk handelen is vereist. Nu is niet alles wat drijft een schip, maar slechts wat blijkens constructie bestemd is om te drijven, dan wel drijft of heeft gedreven. Ook een schip in aanbouw valt volgens de wet onder de definitie schip.

Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek onderscheidt twee soorten schepen: binnenschepen en zeeschepen. De informatie hieronder gaat over binnenschepen bestemd voor de pleziervaart. Wilt u een zeeschip overdragen of een schip als zeeschip teboekstellen, neemt u dan contact op met ons kantoor. Ook voor de overdracht of de teboekstelling van schepen in de ondernemingssfeer kunt u voor nadere informatie contact opnemen met ons kantoor.

Binnenschepen en teboekstelling

Binnenschepen zijn schepen die hoofdzakelijk zijn bestemd om te drijven op binnenwateren. Indien het schip een waterverplaatsing heeft van meer dan tien kubieke meter (10 m3 ) is teboekstelling in het scheepsregister van het Kadaster verplicht.

Teboekstelling houdt in dat een schip in het scheepsregister van het kadaster wordt geregistreerd. Het schip wordt daardoor een registergoed. Bij de teboekstelling wordt een nummer toegekend, het zogenaamde brandmerk, wat na enige tijd op het schip wordt aangebracht.

Binnenschepen waarvoor teboekstelling niet verplicht is, kunnen zonder notaris van eigenaar wisselen. Om de eigendom van een dergelijk binnenschip te bewijzen, is het wel belangrijk om een contract op te stellen. U kunt daarvoor uiteraard gebruik maken van de diensten van ons kantoor.

Binnenschepen waarvoor teboekstelling verplicht is, kunnen alleen via een notariële akte van levering, gevolgd door inschrijving in het scheepsregister van het kadaster, van eigenaar wisselen.

De voordelen van teboekstelling: - Bij een schip in aanbouw, dat nog op de werf ligt, is de eigenaar beschermd tegen faillissement van de werf. - Het biedt de mogelijkheid om hypotheek op een schip te kunnen vestigen. - Het bewijst wie de juridische eigenaar is. - Wordt het schip gestolen en doorverkocht, dan kan de juridische eigenaar het schip terugvorderen.

Scheepshypotheek

Indien u een (nog) niet teboekgesteld schip heeft gekocht en u wilt de koop financieren met een hypotheek dan dient eerst teboekstelling plaats te vinden. Teboekstelling kan overigens pas plaatsvinden als u naast andere formele stukken tevens een kwitantie van betaling van de koopsom aan het kadaster kunt overleggen. In dat geval is het aan te bevelen om de teboekstelling ook via ons kantoor te laten verzorgen.

Koop

Indien u een schip wilt kopen, is ons advies u te laten bijstaan door een deskundige. Er zijn veel zaken die u niet met het blote oog kunt zien, maar die van belang zijn voor de waarde van het schip, bijvoorbeeld de staat van het onderwaterschip. Ons advies is om altijd een keuringsrapport te laten opmaken door een terzake deskundig bureau en - ook al is het volgens de wet niet verplicht - de koop schriftelijk aan te gaan.

Belastingen

De koop van een schip (ook van een woonschip) is vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Bij de koop van een nieuw schip of bij de koop van een schip van een ondernemer is omzetbelasting verschuldigd.

De eigendom van een binnenschip bestemd voor pleziervaart valt voor de Wet op de Inkomstenbelasting 2001 onder Box 3 (inkomsten uit sparen en beleggen). U heeft dus (onder andere) geen recht op aftrek van hypotheekrente.
Een woonschip valt onder de eigenwoningregeling van de Wet op de Inkomstenbelasting 2001 Box 1. Dit betekent enerzijds een forfaitaire bijtelling, maar anderzijds geeft het ook recht op renteaftrek, voorzover het rente betreft van een lening waarmee de koop van het schip is gefinancierd.
Notariskantoor Mr H. Nieuwdam is bij uitstek gespecialiseerd op het gebied van binnenschepen en zeeschepen.