empty

Verklaring van geen bezwaar oprichting BV afgeschaft

Verklaring van geen bezwaar vervallen De verklaring van geen bezwaar is per 1 juli 2011 komen te vervallen. Hierdoor hoeft geen verklaring van geen bezwaar meer te worden aangevraagd voor de oprichting, omzetting, juridische fusie en splitsing en statutenwijziging van een BV of NV.

Hiervoor in de plaats is gekomen een doorlopende controle (screening), die plaats vindt gedurende de levensloop van de BV/NV. Hierbij wordt aangeknoopt bij levensloopmomenten als oprichting, verhuizing, bestuurderswisseling etc.

Bij de doorlopende controle wordt gebruik gemaakt van (veranderingen in) sleutelgegevens van de BV/NV die reeds bij de overheid bekend zijn (zoals NAW-gegevens en gegevens over bestuurders en aandeelhouders in basisregistraties als handelsregister en GBA) en van criminele en financiële antecedenten. 
Aan de hand van de beschikbare informatie vindt, met gebruikmaking van risicoprofielen en risicoindicatoren, een (risico)analyse plaats van mogelijk misbruik van of door een BV/NV en kan verscherpte controle worden uitgeoefend indien een verhoogd risico bestaat dat misbruik wordt gemaakt van of door een BV/NV. Signalering van misbruik wordt neergelegd in een risicomelding aan handhavers. Een risicomelding kan mogelijk van dienst zijn bij het opleggen van een strafrechtelijk bestuursverbod en in de toekomst mogelijk van een civielrechtelijk bestuursverbod.

Doel van het nieuwe systeem is misbruik van een BV/NV te voorkomen en te bestrijden en de opsporing en vervolging van strafbare feiten die met een BV/NV zijn gepleegd of dreigen te worden gepleegd te vergemakkelijken. Onder misbruik wordt verstaan het gebruik van een BV/NV voor ongeoorloofde doeleinden. Hieronder worden in ieder geval misdrijven en overtredingen van financieel-economische aard door of door middel van een BV/NV begrepen, waaronder het gebruik van een BV/NV met het oog op het benadelen van zijn schuldeisers en financiering van terroristische organisaties en witwaspraktijken.

Dit nieuwe systeem van doorlopende controle is uitgebreid van BV’s en NV’s tot coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen, verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid, stichtingen, Europese naamloze vennootschappen, Europese coöperatieve vennootschappen en Europese economische samenwerkingsverbanden die hun statutaire zetel in Nederland hebben. Daarnaast zijn ondernemingen die toebehoren aan buitenlandse rechtspersonen die een hoofd- of nevenvestiging hebben in Nederland onder de reikwijdte van de screening gebracht.

Eenmanszaken, maatschappen, VOF’s en CV’s vallen niet onder de nieuwe vorm van toezicht. Dit laatste geldt ook voor OV’s en OVR’s na invoering van het nieuwe personenvennootschapsrecht.
 

Terug naar overzicht